Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Hãy nêu trách nhiệm của công dân về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?


Trách nhiệm của công dân là:

– Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

– Tự bảo vệ quyền của mình.

– Phê phán, tố cáo việc làm sai trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *