Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập?

0
xemgiai1 - Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập?

Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập?


Trách nhiệm của nhà nước:

– Thực hiện công bằng trong giáo dục.

– Tạo điều kiện mọi người đều được học hành.

Xem thêm:  Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *