Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?


Quy định của pháp luật quy định như sau:

–  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

– Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *