Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể


Cơ thể cấu tạo từ tế bào. Mà các hoạt động sống của cơ thể có cơ sở là các hoạt động sống của tế bào:

+ Sự trao đổi chất của tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.

+ Sự sính sản của tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể

+ Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với kích thích của môi trường ngoài

-> tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Thống kê tìm kiếm

  • hayc chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *