Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp?

0
xemgiai1 - Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp?

Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp?

Tiêu chí

Sinh trưởng sơ cấp

Sinh trưởng thứ cấp

Khái niệm

Sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao)

của thân, rễ

Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ

Nguyên nhân

Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Do hoạt động của mô phân sinh bên.

Đối tượng

Cây một lá mầm và phần thân non của cây 2 lá mầm

Cây hai lá mầm

Thống kê tìm kiếm

  • phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Xem thêm:  Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *