Ý nghĩa lịch sử, tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Ý nghĩa lịch sử, tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp

Ỷ nghĩa lịch sử; tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp.


– Ý nghĩa:

+ Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản

+ Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đua cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia cô banh

– Tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp:

+ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản ừiệt để nhất

+ Tuy nhiên nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi

Thống kê tìm kiếm

  • tính chất cách mạng pháp
  • tính chất của các cuộc cách mạng tư sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *