Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?

Nêu một số ví dụ về việc vi phạm quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm mà em biết?


Một số ví dụ như:

– Người lớn đánh đập trẻ nhỏ.

– Các bạn trong lớp nói xấu người khác.

– Bịa đặt, vu khống những điều không có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *