Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái?

Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái?

– Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

– Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu sau:

+ Các thành phần vô sinh như: đất, đá, nước, thảm mục…

+ Sinh vật sản xuất là: thực vật.

+ Sinh vật tiêu thụ gồm có: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt.

+ Sinh vật phân giải như: vi khuẩn, nấm.

Thống kê tìm kiếm

  • thế nào là một hệ sinh thái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *