Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII

0
xemgiai1 - Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII

a. Ý nghĩa: Hội nghị TW Đảng lần VIII có ý nghĩa lịch sử to lớn-đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng đã đề ra từ Hội nghị lần VI.

– Kiên nquyết gương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp thiết hơn bao giờ hết.

– Giải quyết đúng đắn giữa hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và phong kiến.

– Đề ra phương pháp cách mạng cụ thể

b. Tầm quan trọng của Hội nghị:Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII có tác dụng quyết định đối với thắng lợi của cách mạng tháng tám.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *