So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 – 1939?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 - 1939?

So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với Phong trào cách mạng 1936 – 1939?

Nội dung 1930 – 1931 1936 – 1939
Kẻ thù
 
Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp
Mục tiêu(nhiệm vụ) Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
(có tính chiến lược)
Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình
(có tính sách lược)
Chủ trương, sách lược Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Chống địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc và phản động tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
Tập hợp lực lượng Liên minh công nông
 
Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.
Hình thức đấu tranh Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh. Đấu tranh chính trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá….
Lực lượng tham gia Chủ yếu là công nông Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị.
Địa bànchủ yếu
  Chủ yếu ở nông thôn và các trung tâm công nghiệp Chủ yếu ở thành thị

Thống kê tìm kiếm

  • so sánh phong trào 1930 - 1931 với phpng trào 1936 - 1939

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *