Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

0
xemgiai1 - Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Auxin:

  • Nơi sinh ra: lá thân cành
  • Vai trò: kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng giản dài của tế bào

+ Tham gia vào các phản ứng như hướng động, ứng động….

+ Kích thích ra rễ phụ

+ Kích thích nảy mầm của hạt và chồi

Ứng dụng: tăng tỉ lệ thụ quả của cà chua, kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết..

Giberelin:

  • Nơi sinh ra: ở các cơ quan đang sinh trưởng như lá non, quả non, hạt đang nảy mầm, phôi đang sinh trưởng
  • Vai trò: kích thích thân cao, dài, ra hoa, tạo quả sớm

+ Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ và thân ngầm

Ứng dụng: Kích thích sự nảy mầm của củ khoai tây, chiều cao của cây lấy sợi, tạo quả không hạt nho

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày các bước truyền tin qua xinap hoá học?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *