Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám

0
xemgiai1 - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám

Đối với dân tộc:

Cách mạng tháng Tám thành công là một biến cố lịch sử vĩ đại mở ra một bước ngoặc lớn trong lịch sử dân tộc,vì:

-Phá tan hai xiềng xích nô lệ của Pháp- Nhật, lật nhào chế độ quân chủ khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

-Đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ nước nhà.

-Mở ra một kỹ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.

Đối với thế giới:

-Góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít

-Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới nhất là Châu Á và châu Phi.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Nguyên nhân, chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *