Cung phản xạ là gì? Vòng phản xạ là gì? Phân biệt?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Cung phản xạ là gì? Vòng phản xạ là gì? Phân biệt?

Cung phản xạ là gì? Vòng phản xạ là gì? Phân biệt?

Cung phản xạ: là con đường mà luồng xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

Vòng phản xạ: luồng xung thần kinh và và đường phản hồi tạo nên vòng phản xạ.

Phân biệt:

Cung phản xạ

Vòng phản xạ

  • Chi phối một phản ứng
  • Mang nhiều tính năng
  • Thời gian ngắn
  • Chi phối nhiều phản ứng
  • Có thể có sự tham gia của ý thức
  • thời gian kéo dài

Thống kê tìm kiếm

  • cung phản xạ vòng phản xạ là gì? hãy phân biệt cung phản xa và vòng phản xạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *