Các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời trong bối cảnh nào?Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19? Hạn chế, ý nghĩa của những đề nghị cải cách.

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời trong bối cảnh nào?Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19? Hạn chế, ý nghĩa của những đề nghị cải cách.

Các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời trong bối cảnh nào?Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19? Hạn chế, ý nghĩa  của những đề nghị cải cách.

a. Các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời trong bối cảnh:

– Triều đình Huế thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu

– Xã hội Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng.

– Bộ máy chính quyền từ TW đến địa phương mục ruỗng.

– Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ; tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.

– Mâu thuẫn dân tộc ngày thêm gay gắt.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ dữ dội

=> Trong bối cảnh đó các trào lưu cải cách Duy Tân ra đời.

 b. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19:

.* Cơ sở:-Đất nước ngày một nguy khốn

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh

* Nội dung:

-Yêu cầu đổi mới công việc nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa của nhà nước phong kiến.

* Các đề nghị cải cách:

– Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễ Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định)

– Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở Miền Bắc và Miền Trung để thông thương với bên ngoài.

– Từ 1863-1871 Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính…

– Năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng dâng hai bản "thời vụ sách " lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng hưng trí, khai thông dân trí..

c. Hạn chế, ý nghĩa  của những đề nghị cải cách.

– Các đề nghị cải cách không thực hiện được

* hạn chế

– các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó.

– Triều đình bất lực, bảo thủ từ chối thực hiện các đề nghị, cải cách.

* Ý nghĩa

– Gây được tiếng vang lớn, tấn công vào những tư tưởng bảo thủ

– Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời

– Chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Thống kê tìm kiếm

  • bối cảnh ra đời của trào lưu cải cách duy tân ở việt nam
  • vì sao cấc trào lưu cải cách duy tân ra đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *