Tính chất của cách mạng Pháp 1789?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
anh con gai hoc sinh - Tính chất của cách mạng Pháp 1789?

Tính chất của cách mạng Pháp 1789?

Là cuộc cách mạng tư sản triệt để, vĩ đại

– Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn tích  phong kiến.

– Giải quyết ruộng đất cho nông dân.

– Xoá bỏ rào cản đối với sự phát triển kinh tế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Cổ vũ các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới chống lại chế độ phong kiến chuyên chế, chống thực dân.

– Theo Lênin: Cách mạng Pháp 1789 là “Đại cách mạng”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *