Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyên ở hoang mạc và cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyên ở hoang mạc và cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó?

Nêu các hoạt động kinh tế cổ truyên ở hoang mạc và cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó?


– Chăn nuôi du mục: lạc đà, dê, cừu

– Trồng trọt trong các ốc đảo: chà là, cam, chanh.

– Chuyên chở hàng hóa qua hoang mạc bằng lạc đà

Ý nghĩa: Con người thích nghi với môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *