Đặc điểm dân cư – xã hội châu Âu

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Đặc điểm dân cư - xã hội châu Âu

Đặc điểm dân cư – xã hội châu Âu

Số dân: 727 triệu người (năm 2002).

Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

Có sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ: Gồm 3 nhóm ngôn ngữ chính: Giec-man, La-tinh, Xla-vơ

Tỉ lệ gia tăng tựnhiên thấp: (0,1%/ năm), cơ cấu dân số già.

Đô thị hóa ở châu Âu có một số đặc điểm:

  • Mức độ đô thị hóa cao: Khoảng 75% dân số sống trong các đô thị.
  • Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
  • Đô thị hóa nông thôn nhanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *