Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất khác và đời sống

– Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa thuận lợi phát triển nông nghiệp lúa nước, tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

– Tính thất thường của thời tiết, khí hậu gây khó khăn cho canh tác, cơ cấu cây trồng, phòng chống thiên tai, phòng trừ dịch bệnh …

– Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi phát triển nhiều ngành như lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, du lịch, GT – VT … nhất là vào mùa khô

– Khó khăn:

+ Các hoạt động GT – VT, du lịch … chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu và mùa nước của sông ngòi

+ Độ ẩm không khí gây khó khăn cho bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản

+ Các thiên tai như bão, lũ, hạn hán … gây thiệt hại về người và của

+ Hiện tượng thời tiết thất thường như dông, lốc, mưa đá … ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống

+Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái

Thống kê tìm kiếm

  • ảnh hưởng của vị trí địa lý và khí hậu việt nam đến sản xuât nông sản xuất khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *