Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em gồm có mấy nhóm quyền? Kể tên?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em gồm có mấy nhóm quyền? Kể tên?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em gồm có mấy nhóm quyền? Kể tên?

Gồm có bốn nhóm quyền

– Nhóm quyền sống còn: là quuyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

– Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em thoát khỏi mọi hình thức như phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột và xâm hại.

– Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ

– Nhóm quyền tham gia:là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của minh.

Thống kê tìm kiếm

  • công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *