Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

0
xemgiai1 - Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Chứng minh rằng hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

* Tình hình:

– Hoạt động Xuất Nhập Khẩu có nhiều chuyển biến rõ rệt.

– Năm 1992, lần đầu tiên cán cân Xuất Nhập Khẩu tiến tới cân đối

– Năm 1993 đến nay nước ta tiếp tục nhập siêu nhưng đã khác về bản chất.

– Tổng giá trị Xuất Nhập Khẩu tăng liên tục từ 5,2 tỷ USD năm 1990 lên 69,2 tỷ USD năm 2005.

– Thị trường mua bán ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

– Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức.

* Xuất khẩu:

– Xuất Khẩu liên tục tăng: 1990 đạt 2,4 tỷ USD tăng lên 32,4 tỷ USD vào năm 2005.

– Các mặt hàng Xuất Khẩu ngày càng phong phú: giảm tỷ trọng của nhóm hàng nông lâm thuỷ sản, tăng tỷ trọng của nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nặng nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

– Thị trường Xuất Khẩu lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc.

* Nhập khẩu:

– Tăng khá mạnh: 1990 đạt 2,8 tỷ USD tăng lên 36,8 tỷ USD vào năm 2005 nhập siêu

– Các mặt hàng Nhập Khẩu: tăng tỷ trọng nhóm hàng tư liệu sản xuất, giảm tỷ trọng nhóm hàng tiêu dùng, nguyên liệu…

Xem thêm:  Thiên nhiên Việt Nam phân hóa theo độ cao

– Thị trường Nhập Khẩu chủ yếu là khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Châu Âu.

* Cơ chế chính sách có nhiều thay đổi theo hướng mở rộng quyền Xuất Nhập Khẩu cho các ngành và các địa phương, tăng sự quản lý thống nhất của Nhà nước bằng pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *