Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

* Vai trò:

– Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

– Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

– Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

* Nhiệm vụ:

– Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận  lợi cho công cuộc đổi mới.

– Đẩy mạnh phát  triển kinh tế  –  xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

* Nguyên tắc:

a. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực.

– Đây là nguyên tắc cơ bản, là quan điểm nhất quán trong quan hệ đối ngoại của Đảng và nhà nước và phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.

– Thực hiện nguyên tắc này chúng ta phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu và hành động can thiệp bằng diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

b. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi:

– Khẳng định sự tôn trọng lẫn nhau, thực hiện quyền bình đẳng thể hiện tư thế và vị trí chính đáng của VN trong quan hệ quốc tế.

– Cùng có lợi là nguyên tắc khách quan có ý nghĩa toàn diện và lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *