Pháp luật là gì?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Pháp luật là gì?

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hê thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiên bằng quyền lực nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hê phát sinh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *