So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
hoaphuong 10 - So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

Giống: – Làm cho quan hệ giữa người với người tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỷ cương. 

Khác:

– Trách nhiệm pháp lý:  Bắt buộc thực hiện bằng phương pháp cưỡng chế của Nhà Nước

– Trách nhiệm đạo đức Lương tâm cắn rứt, xã hội lên án, cười chê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *