Thế nào là chí công vô tư? Nêu ý nghĩa của phẩm chất chia công vô tư? Tìm câu danh ngôn nói về chí công vô tư?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Thế nào là chí công vô tư? Nêu ý nghĩa của phẩm chất chia công vô tư? Tìm câu danh ngôn nói về chí công vô tư?

Thế nào là chí công vô tư? Nêu ý nghĩa của phẩm chất chia công vô tư? Tìm câu danh ngôn nói về chí công vô tư?


Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư: Luôn luôn đứng về phía lẽ phải, luôn đặt lợi ích chung của tất cả mọi người lên trên lợi ích riêng của bản thân.

Tác dụng của chí công vô tư đối với cộng đồng: Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HS tự tìm và nêu danh ngôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *