Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
hoaphuong 20 - Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình?

Đường đồng mức là gì? Dựa vào đường đồng mức có thể biết những đặc điểm gì của địa hình?


Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng độ cao. Dựa vào đường đồng mức ta có thể biết được độ cao của địa hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *