Trình bày cuộc kháng chiến chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Mông – Nguyên năm 1285

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày cuộc kháng chiến chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Mông – Nguyên năm 1285

Trình bày cuộc kháng chiến chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Mông – Nguyên năm 1285

a. Âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên

– Sau khi thống trị hoàn toàn Trung Quốc vua Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược Đại Việt và Cham- Pa.

– Làm cầu nối xâm lược các nước phía Nam Trung Quốc.

– Mở rộng phạm vi thống trị và thôn tính các nước khác.

 – Dùng Chăm-pa làm bàn đạp tấn công Đại Việt.

b. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:

* Quân sự:

Triệu tập hội nghị các vương hầu bàn kế đánh giặc.

+ Cắt cử tướng chỉ huy

+ Duyệt binh

+ Cho quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu.

* Chính trị:

-1285 mở hội nghị  Bình Than và hội nghị Diên Hồng

c. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

*Diễn biến:

– 1.1285 năm mươi vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược Đại Việt.

->ta lui về Vạn Kiếp, Thăng Long rồi Nam Định ->địch dựng doanh trại ở bắc sông Hồng

– Cánh quân Toa Đô từ Chăm-pa đánh lên Nghệ An – Thanh Hoá, quân Thoát Hoan đánh xuống phía Nam tạo thế gọng kìm

– Ta rút lui để bảo toàn lực lượng.

– Quân Nguyên lâm vào khó khăn    ->ta tổ chức phản công

* Kết quả: Toa Đô bị chém đầu, Thoát Hoan chui vào ống đồng thoát về nước, quân địch thua to

Thống kê tìm kiếm

  • trình bày cuộc kháng chiến lần thứ2;3choongs quân Mông Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *