Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là gì? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?

1. -Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền VH của các dân tộc.

-Tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

-Luôn thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng.

2. Ý nghĩa:

-Thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quí của loài người.

-Tạo điều kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc. 

3. Trách nhiệm của học sinh:  – Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền VH của các dân tộc

Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống dân tộc ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *