So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

0
xemgiai1 - So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

*Giống nhau:

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

– Đi theo hệ tư tưởng mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

– Đều thất bại do sự hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng.

– Hoạt động ở cả trong và ngoài nước.

*Khác nhau:

 

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Nhiệm vụ

Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến

Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “Khai thông dân trí, mở mang dân quyền”

Xu hướng

Bạo động vũ trang

Cải cách

Con đường cứu nước

"cứu nước để cứu dân"

"cứu dân để cứu nước"

Hoạt động tiêu biểu

 Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức phong trào Đông Du..

Lập hội buôn, mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục..

Thống kê tìm kiếm

  • so sánh xu hướng cứu nc của phan bội châu và phan chu trinh
Xem thêm:  Nêu đặc điểm chung và nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *