Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 - Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

Thế nào là di sản văn hóa? Cho ví dụ

Di sản văn háo bao gồm:

Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể

Là sản phẩm vật chất hoặc tinh thần

Có giá trị Lịch sử – Văn hóa – Khoa học

Được lưu truyền từ đời này sang đời khác

Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, Hát Xoan, Cồng chiêng Tây Nguyên,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *