Công dân là gì? Công dân Việt Nam là ai? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Nêu một số trường hợp được công nhận là công dân Việt Nam? Để trở thành công dân có ích cho đất nước, học sinh cần rèn luyện như thế nào?

Công dân là gì? Công dân Việt Nam là ai? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Nêu một số trường hợp được công nhận là công dân Việt Nam?

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của trẻ em? Ở địa phương em đã có những hoạt động góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào thời gian nào? Theo công ước Liên hợp Quốc thì mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của