Lao động là gì?

Khái niệm lao động? Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là nhân tố quyết định