Vai trò của các cảng biển trong việc phát triển kinh tế xã hội? Tại sao phần lớn các hải cảng lớn lại nằm chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương? Tại sao cảng Rotecdam lại trở thành hải cảng lớn nhất thế giới?

Vai trò của các cảng biển trong việc phát triển kinh tế xã hội? Tại sao phần lớn các hải cảng lớn lại nằm chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương? Tại sao cảng