Trình bày tình hình phát triển của kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê sơ?

Trình bày tình hình phát triển của kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê sơ?

Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời.

Loading...

Các Cục bách tác hình thành chuyên sản xuất đồ dùng cho vua, đúc tiền,  vũ khí…

Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ.

Buôn bán với nước ngoài mở rộng, phát triển.

Trình bày tình hình phát triển của kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê sơ?
Đánh giá bài viết
Loading...