Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

* Nguyên nhân thắng lợi:

Loading...

– Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần  yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân.

– Sự lãnh đạo tài tình của vua Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.

* Ý nghĩa lịch sử:

– Lật đổ các  tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn Trịnh, Lê → xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.

– Đánh ta quân xâm lược Xiêm, Thanh → giữ vững nền độc lập của Tổ quốc.

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
Đánh giá bài viết
Loading...