Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương ?

Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương?

* 1885-1888:

  – Lãnh đạo:Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi, các văn thân sĩ phu yêu nước

  – Lực lượng tham gia:Đông đảo quần chúng nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.

  – Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Bắc và Trung Kỳ

  – Khởi nghĩa tiêu biểu:Khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng, Phạm Bành, Đinh Công Tráng….

  – Bộ chỉ huy của phong trào đóng tại vùng rừng núi phía Tây 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

  – Cuối năm 1888,dosự phản bội của Trương Quang Ngọc,vua Hàm Nghi bị Pháp bắt và  lưu đày sang Angiêri.

* 1888-1896:

  – Lãnh đạo: Các văn thân, sĩ phu yêu nước.

  – Lực lượng tham gia:Đông đảo quần chúng nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.

  – Địa bàn hoạt động: Phạm vi thu hẹp dần, quy tụ thành các trung tõm khởi nghĩa lớn ở trung du và miền núi như Hưng Yên, Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

  – Khởi nghĩa tiêu biểu:Khởi nghĩa Ba Đình, Hương Khê… Năm  1896, Pháp dập tắt cuộc khởi nghĩa Hương Khê, đánh dấu sự kết thúc của phong trào Cần Vương.

* Mục tiêu: Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến.

* Tính chất:Phong trào Cần vương là phong trào yêu nước của dân tộc ta, diễn ra theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến, thể hiện  tính dân tộc sâu sắc.

Thống kê tìm kiếm

  • Trình bày các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *