Lập bảng thống kê các sự kiện chính của nước Đại Việt thời Trần

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của nước Đại Việt thời Trần. 

Thời gian Sự kiện chính
Tháng 12/1226 Trần Cảnh kết hôn Lý chiêu Hoàng. Nhà Trần thành lập.
Năm 1258 Cuộc kháng chiến lần thứ I chống quân Mông Cổ.
Năm 1283 Hội nghị vương hầu tại bến Bình Than.
Năm 1285 Hội nghị Diên Hồng.
Năm 1285 Cuộc kháng chiến lần thứ II chống quân Nguyên xâm lược.
Năm 1287-1288 Cuộc kháng chiến lần thứ III chống quân Nguyên xâm lược.
Năm 1400 Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nên nhà Hồ.
Năm 1400-1407 Hồ Quý Ly quản lí đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Ngu.
Lập bảng thống kê các sự kiện chính của nước Đại Việt thời Trần
4 (80%) 4 đánh giá
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • lập bản thống kê các sự kiện chính của nước Đại Việt thời trần